Od praslovanščine do stare cerkvene slovanščine

Od praslovanščine do stare cerkvene slovanščine

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Babič Vanda, prof. dr. Šekli Matej

Pojem diahronije. Genetska klasifikacija jezikov in jezikoslovna periodizacija praslovanščine. Stara cerkvena slovanščina in njeno razmerje do praslovanščine. – Razvoj praslovanskega glasovnega sestava s primerjalnega, tipološkega in arealnega vidika. Praslovanske prozodične značilnosti in njihovi odrazi v slovanskih jezikih s posebnim ozirom na slovenščino. – Praslovanske in starocerkvenoslovanske oblikoslovne kategorije in vrste imenskega, zaimenskega in glagolskega pregibanja ter tipologija nadaljnjega razvoja v slovanskih jezikih s posebnim poudarkom na slovenskih (preureditev imenskih pregibnostnih vzorcev po spolu, nastanek pridevniške sklanjatve, spremembe v sistemu slovničnih časov, slovanski glagolski vid). – Zahodnoslovanski, vzhodnoslovanski in južnoslovanski jeziki v kontrastivni luči.

Obvezna literatura:
- Šekli, M.: Tipologija lingvogenez slovanskih jezikov. Ljubljana 2018. 17–80. COBISS.SI-ID - 297218816
- Šekli, M.: Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1: Od praindoevropščine do praslovanščine. Ljubljana 2016. 63–77, 85–121, 201–300, 317–332, 349–398. COBISS.SI-ID - 283520768
- Repanšek, L., Šekli, M., Kuntner, R., Brenko, L.: Indoevropski jeziki po kapljicah. Ljubljana 2022.COBISS.SI-ID - 132637955, https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/382
- Šekli, M. (ur.): Med Slovani / Among the Slavs. Ljubljana 2017. 5–11. COBISS.SI-ID - 290617088, https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/110
- Comrie, B., Corbett, G. G. (ur.): The Slavonic Languages. London, New York: 2002. COBISS.SI-ID 121663488
- Bezlaj, F.: Etimološki slovar slovenskega jezika I–V. Ljubljana. COBISS.SI-ID 4728325
- Snoj, M.: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana 2016. COBISS.SI-ID - 284476160, https://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar
- Tomšič, F.: Starocerkvenoslovanska slovnica in čitanka za višje razrede srednjih šol. Ljubljana 1943. COBISS.SI-ID - 3741953
- Babič, V.: Učbenik stare cerkvene slovanščine. Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID 125992192
- Benedik, M.: Žitje Konstantina (Cirila), Žitje Metoda. V: Sveta brata Ciril in Metod v zgodovinskih virih: ob 1100 letnici Metodove smrti. Acta ecclesiatica Sloveniae 7. Ljubljana 1985. 117–233. COBISS.SI-ID - 5114624

Priporočena literatura:
- Nahtigal, R.: Slovanski jeziki. Ljubljana 1952. COBISS.SI-ID - 594689
- Mihaljević, M.: Slavenska poredbena gramatika. 1. dio: Uvod i fonologija. Zagreb 2002. COBISS.SI-ID 2966131
- Mihaljević, M.: Slavenska poredbena gramatika. 2. dio: Morfologija, prozodija, slavenska pradomovina. Zagreb 2014. COBISS.SI-ID - 60026722
- Hamm, J.: Staroslavenska gramatika. Zagreb 1974. COBISS.SI-ID - 330547
- Hamm, J.: Staroslavenska čitanka. Zagreb 1971. COBISS.SI-ID 3340601
- Haburgaev, G. A.: Staroslavjanskij jazyk. Moskva 1986. 5–53. COBISS.SI-ID - 163011587
- Hock, H. H.: Principles of historical linguistics. Berlin, New York 2021. COBISS.SI-ID 119866115
- Fritz, M., Meier-Brügger, M.: Indogermanische Sprachwissenschaft. Berlin, Boston 2021. COBISS.SI-ID 119996675
- Mallory, J. P.: In Search of the Indo-Europeans: Language, Archeology and Myth. London 2005. COBISS.SI-ID 62123520
- Gimbutas, M.: The Slavs. London 1971. COBISS.SI-ID 750176
- Trubačev, O. N. idr. (ur): Etimologičeskij slovar' slovjanskih jazykov 1–(39). Moskva 1974–(2014). COBISS.SI-ID 15670272
- OLA = Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas 1–. Moskva: 1988–. COBISS.SI-ID 498178