Ontologija

Ontologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Zabel Blaž, prof. dr. Strahovnik Vojko

Pojem ontologije in njeno mesto v filozofiji. Razmerje med ontologijo in metafiziko. Ontološka vprašanja in metode ontologije. Ontologija v povezavi in glede na druge filozofske discipline. Temeljni pojmi ontologije. Bit in bitnosti. Vrste bitnosti. Odnos: bit-bistvo, bistvo-pojav, vzrok-posledica, istovetnost-različnost, substanca-akcidenca, nujno-naključno itd. Stvar-proces-substanca-bistvo. Bit kot nerodovni pojem. Bit in nebit. Čas in prostor. Samozavedanje in bit.

Osnovno filozofsko vprašanje: odnos med bitjo in mišljenjem.

Ontologija kot filozofska disciplina, ki skuša bivajoče določiti v njegovi identiteti; identiteta bivajočega glede na dejanskost in glede na možnost.

O mnogoterem pomenu bivajočega. Odnos med bitjo in spoznanjem. Pojem kot sredstvo za dojemanje biti. Kategorije in kategorialno opredeljevanje in izrekanje bivajočega. Eksplikacija pojmov na področju filozofije. Najvišje bivajoče.

Ontologija v razvoju filozofske misli: izbrani avtorji in vprašanja. Meje ontologije in kritika ontologije. Ontologija in nihilizem.

Izbrana ontološka vprašanja oz. problemi (osebna identiteta, obstoj vrednot ipd.).

Borstner, Bojan. 1994. O tem, kar v svetu je. V: Prispevki iz analitične filozofije. Ljubljana: DAF in Radio Slovenija, str. 63-69. COBISS.SI-ID - 39029248
Parmenid, Heraklit, Protagora, 2012. Izbrani odlomki. V: Fragmenti predsokratikov. Ljubljana: Študentska založba (I: 359-371, 525-545; III: 33-41, 57-61). COBISS.SI-ID - 264441344
Platon. 2004. Država. V: Platon, Zbrana dela. 2004. Celje: Mohorjeva družba, 6. in 7. knjiga, 504d-526b. COBISS.SI-ID - 215101184
Aristotel. 1999. Metafizika (IV. knjiga). Ljubljana: ZRC SAZU, str. 75-104. COBISS.SI-ID - 104366592
Anzelm. 1983. Proslogion. Bogoslovni vestnik, 43(2), str. 187-204. COBISS.SI-ID - 8745472
Descartes, René. 1973/2004. Meditacije o prvi filozofiji, v katerih je dokazano bivanje božje in različnost človeške duše in telesa. Ljubljana: Slovenska matica, str. 49-54, 65-82. COBISS.SI-ID - 1886465 in 212849408
Kant, Immanuel. 1999. Prolegomena (izbrani odlomki). Ljubljana: DZS. COBISS.SI-ID - 79742720
Nietzsche, Friedrich. 1989 (tudi izdaja 2007). Somrak malikov ali Kako filozofiramo s kladivom; Primer Wagner: problemi glasbenikov; Ecce homo: kako postaneš, kar si; Antikrist: prekletstvo nad krščanstvo. Ljubljana, Slovenska matica, str. 16-29. COBISS.SI-ID - 13582592 in 231071744
Nietzsche, Friedrich. 1991/2004. Volja do moči: poskus prevrednotenja vseh vrednot. Ljubljana: Slovenska matica, str. 11-43. COBISS.SI-ID - 27946752
Heidegger, Martin. 1971. Evropski nihilizem. Ljubljana: Cankarjeva založba, str. 184-203. COBISS.SI-ID - 6497537
Heidegger, Martin. 1995. Uvod v metafiziko. Ljubljana: Slovenska matica, str. 1-45. COBISS.SI-ID - 53056256
Ayer, A.J. 1998. Odstranitev metafizike. Anthropos, 1-3, str. 206-213. COBISS.SI-ID - 736516
Parfit, Derek. 2001. Osebna identiteta. Analiza 5(1/2), str. 107-125. COBISS.SI-ID - 67716608
Moore, G. E. 2007. Dokaz zunanjega sveta. Analiza 11(4), str. 5-9. COBISS.SI-ID - 67716608
Mackie, John Leslie. 2008. Subjektivnost vrednot. Analiza 12 (1/2), str. 69-92. COBISS.SI-ID - 67716608
Tóth Hedžet, Cvetka 2012. Prednost upanja pred spoznanjem. Ars et humanitas, letnik 6, številka 2, str. 141-152. COBISS.SI-ID - 233246720