Pedagoška statistika

Pedagoška statistika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: asist. Kristl Nina, prof. dr. Mažgon Jasna

Uvodni pojmi.

Urejevanje in grafično prikazovanje podatkov za številske in opisne spremenljivke.

Srednje vrednosti:
- mediana,
- modus,
- aritmetična sredina.

Razpršenost:
- mere razpršenosti,
- pojasnjena in nepojasnjena razpršenost.

Normalna porazdelitev.

Korelacija in regresija:
- Pearsonov, Spearmanov, biserialni in tetrakorični korelacijski koeficienti,
- korelacijsko razmerje,
- multipla korelacija,
- parcialna korelacija.

Vzorčenje.

Stratificirano vzorčenje.

Ocenjevanje parametrov (mali in veliki vzorci).

Preizkušanje hipotez (mali in veliki vzorci):
- z – preizkus,
- X2 – preizkus,
- Kullbackov preizkus,
- t – preizkus.

Uvod v analizo variance in kovariance.

- KOŽUH, B. (2012). Knjiga o statistiki. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str. 1 -226. ID=119155971 (2022)
- SAGADIN, J. (2003). Statistične metode za pedagoge. Maribor: Obzorja, str. 1-470. ID=51438849
- AMBROZIUS, B. (1994). Zbirka vaj iz statistike za pedagoge. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko, str. 1-193. ID=46044928
- MAŽGON, J. (2012). Zbirka vaj iz pedagoške statistike. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko, str. 1-105 ID=263009536

Seznam literature se sproti dopolnjuje z aktualnimi izdajami učbenikov in študijskih gradiv.