Pregled zgodovine slovenskega jezika

Pregled zgodovine slovenskega jezika

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Orel Irena, prof. dr. Smole Vera

Vsebina

Razpad indoevropske jezikovne skupnosti in kasneje praslovanske. Praslovanščina in stara cerkvena slovanščina v odnosu do SJ. Slovenski jezik med slovanskimi jeziki.
Glasoslovne, naglasne in oblikoslovne značilnosti pozne praslovanščine. V obdobja (čas) umeščene glavne slovenske jezikovne spremembe. Delitev sprememb na splošnoslovenske in prostorsko omejene ter posledična narečna delitev slovenskega jezika. Pregled razvojev posameznih glasov, naglasov, oblik in skladov ter njihovo vključevanje v narečne sisteme. Spoznavanje sistemov sodobnih narečnih govorov kot vira za rekonstrukcijo zgodovine jezika ter sistemov zgodovinskih besedil kot pokazateljev stanja v določenem časovnem in prostorskem merilu.