Prevajanje v angleščino

Prevajanje v angleščino

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Currie Oliver, prof. dr. Vrbinc Marjeta

Vsebina

Pri predmetu usposabljamo študente za čim bolj ustrezno in zanesljivo prevajanje zahtevnejših raznovrstnih (neleposlovnih in strokovnih) besedil v angleščino. Študente opozarjamo na pogoste prevajalske probleme (npr. kulturološki izrazi, terminološko zahtevnejši izrazi), hkrati pa s pomočjo analize napak tudi na pogoste napake, ki jih delajo rojeni govorci slovenščine v angleščini. Študenti poglobijo znanje rabe splošnih in specializiranih (tudi tehniških) slovarjev ter drugih leksikografskih pripomočkov za potrebe prevajanja. Pri tem se študent sooča s prevajanjem kot normam podvrženemu jezikovnemu vedenju, kar mu omogoča, da na prevajanje začne gledati v širšem medkulturnem kontekstu. Hkrati tudi uvidi uporabnost prevajanja za poglabljanje svojih jezikovnih spretnosti in za poučevanje angleščine kot tujega jezika, zlasti z vidika poglavij, ki so problematična za rojene govorce slovenščine pri ustvarjanju besedila v angleščini. Pri pouku predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo (glede na pragmatični okvir, besediloslovne značilnosti, leksikalne odtenke, stilistični nivo) in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje (slovarji, enciklopedije, Internet, paralelna besedila). Zaradi poudarka na prevajanju iz maternega jezika v angleščino kot tuji jezik obravnavajo tudi izbrana poglavja slovensko-angleške protistavne analize, zlasti na skladenjski in besedilni ravni.