Prevodno usmerjena kontrastivna slovensko-francoska besedilna analiza

Prevodno usmerjena kontrastivna slovensko-francoska besedilna analiza

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Mezeg Adriana, prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Študentje obnovijo osnove tekstologije in pragmatike diskurza s poudarkom na kontekstu, naslovniku ter sporazumevalnem namenu. Spoznajo osnovne prototipe in tipe besedil v francoščini ter slovenščini: pripoved, opis, argumentacijo, razlago in dialog, monolog. Značilnosti posameznih francoskih in slovenskih besedil, predvsem neumetnostnih, med seboj primerjajo ter tvorijo besedila iste vrste ob upoštevanju funkcije besedila, sporazumevalnega namena ter naslovnika. Seznanjajo se z različnimi pristopi k prevajanju določenih tipov in zvrsti besedil in si pomagajo z izborom paralelnih besedil, na podlagi katerih odkrivajo zakonitosti tvorjenja besedil v enem in drugem jeziku. Posebej spoznavajo časopisna besedila, znanstvena besedila, tehnična besedila in analizirajo njihove zakonitosti v francoskem in slovenskem jeziku.

Obvezna:
1. Adam, J. M. (1997): Les textes: types et prototypes. Pariz: Nathan Université.
2. Adam, J. M. (1999): Linguistique textuelle - des genres du discours aux textes. Pariz: Nathan Université.
3. J. C. Anscombre, O. Ducrot (1985): L'argumentation dans la langue, Bruselj: Mardaga.
4. C. Blanche-Benveniste (1997): Approche de la langue parlée en français, Pariz: Ophrys.
5. C. Kerbrat-Orecchioni (1999): L'énonciation, Pariz: Armand Collin, Collection U – Linguistique.
6. M. A. Morel, L. Danon-Boileau (1998): Grammaire de l'intonation (L'exemple du français), Pariz: Ophrys.
7. M. Olohan (2004): Introducing Corpora in Translation Studies, London, New York: Routledge.

Priporočena:
1. Ferréol, G., Flageul, N. (1996): Méthodes et techniques de l'expression écrite et orale. Pariz: Armand Colin, zbirka Cursus.
2. Jeandillou, J. F. (1997): L'Analyse textuelle. Pariz: Armand Colin. Zbirka Cursus.
3. Maingueneau, D. (2000): Analyser les textes de communication. Pariz: Nathan Université.
4. Marquillo-Laury, M.(ur.) (1997): Ecritures et textes d'aujourd'hui, Fontenay-Saint-Cloud: ENS, Crédif, zbirka Cahiers du français contemporain.
5. Martin-Lagardette, J. L. (2003): Le Guide de l'écriture journalisitque, Pariz: La Découverte.
6. Schnedecker, C. (2002): Lire, comprendre, rédiger des textes théoriques. Bruselj: De Boeck.
7. Tomaszkiewicz, T.(2003): Textologie contrastive et traductologie, v: Ballard, M., El Kaladi, A. : Traductologie, linguistique et traduction. Artois: Atrois Presses Universitaires, str. 41-57.