Prostorska in krajinska arheologija

Prostorska in krajinska arheologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Novaković Predrag

Predmet vsebuje zgodovinski pregled prostorskih in krajinskih vidikov v arheoloških interpretacijah po posameznih nacionalnih šolah:
antropogeografska arheologija (Altlandschaftsforschungen, Siedlungsarchaölogie, Geographic Archaeology), socio-ekološke pristope nove arheologije, prostorsko arheologijo (D. Clarke), ameriško naselbinsko arheologijo, historični pristop W. Hoskinsa, sodobne poprocesne teorije arheologije krajine. V metodološkem delu se študentje seznanijo s temeljnimi koncepti in metodami lokacijskih analiz, analizami distribucij in kvantitativnimi (računalniško podprtimi) metodami analize korpusov prostorskih podatkov ter njihovo vizualizacijo.

ASHMORE W. and KNAPP B. (ur.), Archaeologies of landscape: contemporary perspectives. Blackwell Publishers 1999. 1-32, 201-286 str.
CLARKE D. (ur.) (1977), Spatial Archaeology, Academic Press, Uvodno poglavje 1-32 str.
FLANNERY K. (ur.), The Early Mesoamerican village. Academic Press 1976. 245 str.
JANKUHN H. 1976, Archäologie und Geschichte (poglavja: Einleitung (1- 22); Siedlungsgeschichte als Forschungsaufgabe (23-39) .
NOVAKOVIĆ P., Osvajanje prostora. Ljubljana: Filozofska fakulteta 2003. 260 str.
TILLEY C. 1994. A Phenomenology of Landscape. Places, Paths and Monuments. Berg – Oxford/Providence. 1-142 str.
ORTON C., 2000 Sampling in Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge. 261 str.
SHENNAN S., 1997 Quantifying Archaeology (2. izdaja). Edinburgh University Press, Edinburgh. 433 str.
WHEATLEY D. and GILLINGS M., Spatial technology and archaeology: the archaeological applications of GIS, London, UK, Taylor & Francis, 2002, 288 str.