Raziskovalno in projektno delo (veščine)

Raziskovalno in projektno delo (veščine)

Stopnja: 2

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Lampič Barbara

Vsebina

- Geografsko raziskovanje v odnosu do drugih strok.
- Vrste projektov in njihove značilnosti.
- Način pridobivanja raziskovalnih projektov, odziv geografske stroke na zahteve in potrebe raznovrstnih naročnikov temeljnih, aplikativnih raziskovalnih projektov, strokovnih ekspertiz, mnenj itd.
- Oblikovanje izhodišč, namenov, ciljev, delovnih hipotez in delovnih faz pri projektih.
- Terminsko načrtovanje raziskovalnega dela, izpostavitev kontrolnih ciljev za potrebe spremljevalcev raziskovalnega dela.
- Priprava finančnega vrednotenja posameznih delovnih faz. Načrtovanje timskega raziskovalnega dela, opredelitev vloge posameznika in nosilca pri projektu.
- Oblike in načini diseminacije rezultatov raziskovalnega dela po posameznih delovnih fazah in zaključkov raziskovalnega projekta.
- Temeljne zakonitosti izdelave zaključnega elaborata, priprava kartografskih, grafičnih prilog za nazornost geografskih raziskovalnih poročil.
- Predstavitev pravnih osnov pri ohranjanju avtorskih pravic in pravic naročnika raziskave pri nadaljnji uporabi rezultatov raziskave.
- Sodelovanje v interdisciplinarnem raziskovalnem projektu in vloga prijavitelja ali nosilca tovrstnih raziskav.