Slovenska dramatika 1900-1950

Slovenska dramatika 1900-1950

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pezdirc Bartol Mateja

Študentke in študentje spoznavajo temeljna dogajanja v razvoju slovenske dramatike v časovnem obdobju od leta 1900 do 1950. Seznanijo se z literarnimi smermi, obdobji, tokovi (slovenska moderna, ekspresionizem, socialni realizem, partizanska dramatika) in družbenozgodovinskimi okoliščinami nastanka posameznih dramskih besedil. Ob tem spoznavajo tudi prepletanje dramskega pisanja posameznih piscev z gledališkim dogajanjem tistega časa.

- France Koblar: Slovenska dramatika II. Ljubljana: Slovenska matica, 1973.
- J. Kos: Evropski vplivi v dramatiki slovenske moderne. Primerjalna književnost 7/1 (1984).1–12.
- Simpozij o Ivanu Cankarju 1976. Ljubljana, 1977.
- France Bernik: Ivan Cankar. Monografija. Maribor: Litera, 2006. 236–259, 367–381.
- Mateja Pezdirc Bartol: Ženska v Cankarjevi dramatiki. Sodobnost, okt. 2010, letn. 74, št. 10, str. 1244–1253.
- Lado Kralj: Od Preglja do Gruma (Slovenska ekspresionistična dramatika). SR 47/1 (1999). 1–22.
- Fran Zadravec: Slovenska ekspresionistična literatura. Dramatika. Murska Sobota, Ljubljana: Pomurska založba, ZIFF, 1993.
- Jože Koruza: Slovenska dramatika od začetkov do sodobnosti. Ljubljana: Mihelač, 1997. 91–120, 134–149,155–165.

* Seznam dramskih besedil za samostojno branje bo podan na predavanjih.