Slovenski jezik in družba

Slovenski jezik in družba

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Gorjanc Vojko

Z vidika slovenskega jezika in družbe bodo obravnavane teme:
Eno- in večjezične skupnosti: izbor jezika, diglosija, preklapljanje koda, mešanje koda. Vzdrževanje jezika: konkurenčnost jezikov, izguba jezika in jezikovna smrt, oživljanje jezika, razumevanje koncepta ogroženi jezik. Število jezikov in število govorcev, jeziki sveta, jezikovne skupine. Jezikovna politika in jezikovno načrtovanje. Knjižni in standardni jezik, procesi standardizacije, miti o knjižnem jeziku in vprašanja prestižnosti jezikovne variante. Regionalna in socialna stratifikacija jezika. Jezik in družbeni spol, (ne)vljudnost, stereotipi. Spreminjanje jezika, razlogi za spreminjanje jezika, sledenje jezikovnim spremembam. Jezik in komunikacijske navade, razlogi za spremembo komunikacijskih navad, sledenje spremembam komunikacijskih navad. Medkulturna komunikacija in medkulturna pragmatika.
Študentje pri predmetu ozaveščajo medkulturno posredovanje z vidika tesne prepletenosti jezika in družbe, izbrane vsebine, s katerimi se srečujejo, jih senzibilizirajo v smislu razumevanja socialne in regionalne jezikovne stratifikacije, kulturnih stereotipov, komunikacijskih navad, vprašanja vljudnosti itd. Predmet opozarja na seksistične, rasistične, homofobne in druge vrste z vidika družbeno vplivne večine zaznamovanih diskurzov v slovenščini v razmerji do tovrstnih diskurzov v drugih jezikih.

• A. Goddard, L. Meân Patterson, 2009: Language and Gender. London: Routledge. COBISS.SI-ID – 38328162
• R. A. Hudson, 1996: Sociolinguistics. Cambridge: CUP. COBISS.SI-ID - 5434120
• A. Vidovič Muha (ur.), 1996: Jezik in čas. Ljubljana: ZIFF, str. 15–76. COBISS.SI-ID - 61283072
• N. Šabec, 1995: Haf pa pu. The Language of Slovene Americans. Ljubljana: ŠKUC (Studia Humanitatis), str. 39–50 in 65–184. COBISS.SI-ID 48574208
• V. Požgaj Hadži, T. Balažic Bulc in V. Gorjanc (ur.), 2009: Med politiko in stvarnostjo. Ljubljana: ZZFF, str. 13–95. COBISS.SI-ID - 247800576
• M. Stabej, 2010: V družbi z jezikom. Ljubljana: Trojina, str. 64–126. COBISS.SI-ID - 253607168
• R. Kuhar, N. Kogovšek Šalamon, Ž. Humer in S. Maljevac, 2012: Obrazi homofobije. Ljubljana: Mirovni inštitut. COBISS.SI-ID - 257827072

Spletna vira:
http://www.ljudmila.org
http://www.mirovni-institut.si