Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje III

Slovensko-francosko medjezikovno posredovanje III

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Študentje poglobijo v prejšnjih letnikih pridobljena znanja in spretnosti na področju prevajanja iz francoščine v slovenščino ter ob delu z izbranimi besedili spoznavajo prevajalske probleme in možnosti za njihovo reševanje.
Spoznajo delo s specializiranimi slovarji in prevajalskimi orodji in nadaljujejo delo z vzporednimi besedili. Obravnavani bodo tudi naslednji problemi, ki se pojavljajo ob prevajanju: prevajanje pogostih besednih zvez, primerjava razlik v sintaksi in besednem redu, primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih, prevajanje stalnih besednih zvez, registri in stopnja formalnosti.
Predmet obsega prevod raznovrstnih tipov splošnih besedil iz francoščine v slovenščino. Študentje so dejavno udeleženi pri procesu prevajanja in obravnavanju vprašanj, ki se ob tem pojavijo.
Prevajanje besedil izbranih vrst in z različnimi funkcijami iz francoščine v slovenščino. Odmik od splošnih besedil k besedilom s specifičnih področij (tehnika, ekonomija, poljudnoznanstvena besedila).
Študenti obravnavajo različna besedila, teme in poglabljajo znanje o podobnostih oz. razlikah med obema jezikoma in kulturama. Seznanijo se z racionalno uporabo slovarjev ter drugih leksikografskih pripomočkov za potrebe prevajanja ; pri pouku predstavljajo svoje doma pripravljene prevode tematsko raznolikih besedil, jih primerjajo in preverjajo njihovo ustreznost, diskutirajo o različnih rešitvah in virih zanje.

Slovarji:
Obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991.
3. Le Trésor de la langue française informatisé (http://atilf.atilf.fr/)
4. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
5. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS
Priporočljivi:
6. Koprus Fidaplus (http://www.fidaplus.net/)