Socialna psihologija: interakcija, grupa, aplikacija

Socialna psihologija: interakcija, grupa, aplikacija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Marčič Renata, prof. ddr. Rus Velko

Vsebina zajema analizo odnosa med pojmi socialnega vplivanja, socialne interakcije, komunikacije in socialne izmenjave. Akcijo/ aktivnost, delo skuša opredeliti kot od osebnostnega in okoljskega konteksta odvisno, ciljno usmerjeno, na določenih resursih temelječo instrumentalno dejavnostjo (od socialnega »avtomatizma« vsakdanjega življenja do kreativnega akta, dejavnosti, dela). Interakcija, komunikacija in socialna izmenjava pomenijo prehod na interpersonalno raven, ki zajema različne relacije in akcije (agresivnost, privlačevanje, altruizem ipd.) oz. na intra/ intergrupno raven, kjer je konkretizirana tudi v različnih procesih (sodelovanje, tekmovanje, konflikti, vodenje ipd.), ki so neločljivi od strukture (cilji, norme, vloge, distribucija moči), skupaj pa rezultirajo v klimi, kulturi in skupinskih učinkih, tako na mikro (socialni), kot na makro (societalni) ravni. Različne akcijske strategije v različno strukturiranem okolju rezultirajo v različnih aplikacijah (uporabna socialna kognicija, ekonomija in marketing, zdravje, mediji, vodenje, različne socialne skupnosti, organizacije, institucije), odnos posameznik–skupina je osnova za oblikovanje osebne, individualne in socialne identitete, ki je hkrati eden temeljnih pojmov (socialno) psihološke antropologije.

Iz virov so izbrane samo določene strani, število strani je v celoti omejeno na sprejemljiv obseg. Opcija »poglavje po izboru« pomeni, da vir ni obvezen in da študent/ka po lastnem izboru izbere eno od poglavij. Obstaja poseben seznam zelo omejenega števila strani iz dveh del avtorja V. S. Rusa. Obstaja seznam približno 110 neobveznih del, z izbranimi stranmi, ki so na voljo študentom, ki jih tematika posebej zanima.
Only very limited pages are chosen from the literature, they do not go across the acceptable number of pages. Option »chapter by own choice« means that the source is not obvious and that student chooses one of the chapters according to its own choice. Particular list with very restricted number of pages from the side of the author V. S. Rus also exists. There is also the list with about 110 nonobvious references, with chosen pages, being on disposition to the students, especially interested in particular field.

+ Aronson, E., Ellsworth, P., Carlsmith, J. in Gonzales, M. ( 1989): Methods of research in social psychology (druga izdaja). NY: McGraw Hill; str. 565 – 568 (»Social psychology in action – social psychology of stress: coping with stress«).
+ Breakwell, G. M., Foot, H. in Gilmour, R. (ur.) (1988). Doing Social Psychology (laboratory and field exercises). The British Psychological Society; (izbrana poglavja: str. 23 – 33 (»Personnel interviewing: a mini – training program«); str. 66 – 84 (»Social interaction: an observational analysis«.
+ Fairweather, G. W. & Davidson, W. S. (1986). An introduction to community experimentation. New York: McGraw-Hill Book Company; poglavje po izboru. Str. 232 – 249 (« On becoming a community experimentalist«).
+Fiske, A. (1992). The four elementary forms of sociality: framework for a united theory of social relations. Psychological Review, 99, 4, 689 – 723.
+ Forsyth, D. R. (1999, 3rd ed.). Group dynamics. Wadsworth, str. 290 – 297 ter str. 396 – 405 (»Resolving intergroup conflict: uniting us and them«).
+ Heiman, G. A. (1995). Research methods in psychology. Boston: Houghton Mifflin Company; poglavje po izboru. Str. 385 – 391 (Topic 4: Creativity).
+ Himmelweit, H. & Gaskell, G. (1990, eds.). Societal Psychology. London: Sage. Str. 157 – 176 (»Forms of social organizations: psychological consequences« (Deutsch, M.)).
+ Hogg, M. A. & Vaughan, G. M. (1999). Social psychology. Europe: Prentice Hall; str. 275 – 304: (»Leadership and group decision making«).
+ Kotler, P. (1988). Marketing management: Analysis, planning, implementation and control. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. Str. 485 – 497 (»Communication and promotion strategy«); enako poglavje iz katerekoli kasnejših Kotlerjevih izdaj.
+ Kruglanski, A. in Higgins, T., eds. (2003). Social psychology. Psychology Press; str. 1 – 36 (evolution (Buss, D.), social neuroscience (Cacioppo, J. & Bernston, G. G.), social psychosomatics (Taylor, S. & Brower, J.); str. 562 – 574 (»Relationship between social and personal identity« (Deaux, K. & Reid, A.)).
+ Marsella, E. (Ezequiel), Bargh, J. A. in Gollwitzer, P. M. (2009, ed.). Oxford handbook of human action (social cognition and social neuroscience). NY, Oxford.; poglavje po izboru.
+ Michener, H. A. in DeLamater, J. (1999/ 4th edition). Social psychology. Harcourt Brace Collegue Publishers. Str. 226 – 234 (»Self – presentation and impression management«).
+ Middlewood, D. & Lumby, J. (1998). Human resources management in schools and colleges. Paul Chapman Publishing ltd.; str. 1 – 28.
+ Miheljak, V. (2012). Človek v socialnem in družbenem svetu. Ljubljana: FDV. Str. 52 – 64.
+ Myers, D. G. (2002). Social psychology (7. izd.). McGraw Hill.; str. 566 – 581 (»Social psychology in the clinics«); str. 595 – 609: (»Social psychology in court: eyewitness testinomy«).
+ Nijstad, B. A. (2009 ). Group performance. Psychology Press. Poglavje po izboru.
+ Renfrew, J. W. (1997). Aggression and its causes. Oxford: Oxford University Press. (str. 141-153 (»Sociopsychological factors«).
+ Rus – Makovec, M. (2003). Zloraba moči in duševne motnje ter poti iz stiske. Ljubljana: Cankarjeva založba; str. 96 – 106 (»Zloraba moči v šoli«).
+ Rus, V. S. (2011a). Socialna, societalna in siocio-psihologija/ psiho-sociologija. Ljubljana: FF, Univerza v Ljubljani; omejeno število (nekaj deset) strani.
+ Rus, V. S. (2011b).Socialna in socio-psihologija: izbrana poglavja. Univerza v Ljubljani: Filozofska fakulteta; zelo omejeno število strani po vsakoletnem izboru; omejeno število (nekaj deset) strani.
+ Smith, B. & Bond, M. H. (1998). Social psychology across cultures. Prentice Hall. Str. 198 – 230 (»Organizational behaviour«).
+ Smith, E. R. & Mackie, D. N. (2000). Social psychology. Philadelphia: Psychology Press, str. 446 – 452 (»Romantic love and sexuality«).
+ Stro + Beyer, J. M. (1993). The Cultures of Work Organizations. NJ: Englewood Cliffs. Poglavje po izboru.
+ Vayer, P. in Toulouse, P. (1982). Psychosociologie de l'action. Paris: Doin – editeurs. (izbrana poglavja). Str. 59 – 74 (»La structure de l'action«).
+ Ward, C. D. (1970): Laboratory manual in experimental social psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc. (Bales ter vaja na temo grupne kulture in »tujca« (Bales – observational analysis and »Group culture and stranger«).
+ Zimbardo, P. G. & Leippe (1991): The psychology of attitude change and social influence. New York: Mc Graw Hill. Str. 326 – 328, str. 368 – 370 (področji aplikacije »pravo« in »zdravje/ bolezen«).