Sociolingvistika in analiza diskurza

Sociolingvistika in analiza diskurza

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

- Temeljna področja sociolingvistike (variabilnostno jezikoslovje, etnografija govora, analiza konverzacije, jeziki v stiku, zvrstnostna teorija ...)
- Terminološki vidiki (jezikovna in govorna skupnost, diglosija, idiolekt, sociolekt, jezikovna spremembam besedilo, diskurz ...)
- Metodologije in tehnike sociolingvističnih raziskav
- Analiza diskurza. Razlike med ustnim in pisnim diskurzom.
- Oblike ustnega diskurza v španščini in primerjava s slovenščino, Besedilnovrstne značilnosti in struktura bustnih diskurzov
- Nebesedni elementi ustnega sporočanja.
- Prozodične prvine ustnega sporočanja. Parajezik.

BRIZ GÓMEZ, A. (2001): El español coloquial en la conversación. Esbozo de pragmagramática. Barcelona: Ariel Lingüística. COBISS.SI-ID - 55941218
ALVAR, Manuel. 1996. Manual de dialectología hispánica. El español de España. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID - 89144579
AREIZA LONDOÑO, R., CISNEROS ESTUPIÑÁN, Mireya; TABARES IDÁRRAGA, Luis (2012): Sociolingüística. Enfoques pragmático y variacionista. Bogotá: Educación y pedagogía. https://www.academia.edu/36837653/SOCIOLINGUISTICA_ENFOQUE_PRAGMATICO_Y…
CALSAMIGLIA, Helena; TUSÓN Amparo (2007): Las cosas del decir. Manual del análisis del discurso. Barcelona: Ariel. COBISS.SI-ID - 37285986
CHARAUDEAU, Patrick, MAINGUENEAU, Dominique (2005): Diccionario de análisis del discurso. Buenos Aires: Amorrortu Editores. COBISS.SI-ID - 36833122
FUENTES RODRÍGUEZ, Catalina (2000): Lingüística pragmática y análisis del discurso. Madrid: Arco Libros COBISS.SI-ID - 18443874
COLADO, M. T. y NEGRONI, M., M. (2001): La enunciación en la lengua, de la deixis a la polifonía. Madrid. Ed. Gredos COBISS.SI-ID - 27548514
MORENO FERNÁNDEZ, Francisco (2008): Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Madrid: Ariel/Letras. COBISS.SI-ID - 14249058
OTAOLA OLANO, Concepción (2006): Análisis lingüístico del discurso. La lingüística enunciativa. Madrid: Ediciones Académicas. COBISS.SI-ID - 58868322
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2011): Nueva gramática de la lengua española. Fonética y fonología. Madrid: Espasa COBISS.SI-ID - 47611746
SILVA-CORVALÁN, Silva y ENRIQUE-ARIAS, Andrés (2017): Sociolingüística y pragmática del español. Washington DC: Gergetown University Press. https://lintres.files.wordpress.com/2013/06/carmen-silva-corvalc3a1nsoc…
TOPORIŠIČ, Jože, Slovenska slovnica. Maribor: Založba Obzorja. 1984 (ustrezna poglavja). COBISS.SI-ID - 27505152
VÁZQUEZ, Graciela (coord.) (2001): El discurso académico oral. Madrid: Edinumen. COBISS.SI-ID - 38159202
VERSCHUEREN, Jef (2002): Para entender la pragmática. Madrid: Gredos COBISS.SI-ID - 21370210
Strokovna literatura se sproti dopolnjuje z novejšimi izdajami.