Šolska pedagogika

Šolska pedagogika

Stopnja: 1

Ure predavanj:45

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Gregorčič Mrvar Petra

Vsebina

ŠOLA KOT INŠTITUCIJA
Odvisnost šole od splošnih družbenih ciljev in vrednot, od pogleda na človeka in njegovo vlogo v družbi, na razmerje med posameznikom in skupnostjo.

1. Organizacija šolstva:
- Cilji šolstva (splošna vzgojna naravnanost) in posameznih šol opredeljujejo organizacijo šolstva in šol
- Splošne značilnosti centraliziranih in decentraliziranih šolskih sistemov (primeri)
- Organizacija, financiranje, upravljanje, vodenje, nadzor sistema; pedagoška služba in njene funkcije (razvojna, svetovalna, inšpekcijska)

2. Organizacija šole
- Notranja organizacija dela; planiranje in programiranje
- Notranja šolska organiziranost je odvisna od vrste faktorjev: od stopnje šole, od ciljev, nalog, stila vodenja
- Organizacijske oblike: pouk, interesne dejavnosti, dopolnilno in dodatno delo, druge oblike-dejavnosti)
- Prostočasne dejavnosti v šoli: institucionalizacija prostega časa; čas in vzgoja; položaj in vloga učencev, učitelj - mentor; animacija

POLOŽAJ POSAMEZNIH SUBJEKTOV IN ODNOSI V ŠOLI

1. Položaj in vloga učiteljev
- Položaj in vloge učitelja; problem odgovornosti; učitelj kot uslužbencev, strokovnjak in človek; učitelj in njegova strokovna avtonomija
- Učitelj in programiranje dela
- Učitelj in inovacije

2. Učitelj in šolski pedagog (posvetovalno delo z učitelji)
- Klasični in konsultantski model sodelovanja
- Cilji in vsebina posvetovalnega dela pedagoga in učitelja
- Učitelj, inovacije in vloga šolskega pedagoga

3. Ravnatelj kot pedagoški in upravni vodja inštitucije
- Položaj in naloge ravnatelja kot pedagoškega in upravnega vodje; ravnatelj v različnih šolskih sistemih; od vloge in položaja ravnatelja je odvisna vloga in položaj šolskega pedagoga

4. Šola, učitelji - dom, starši
- Načini organiziranja staršev ob šolskih vprašanjih (starš v relacijah šolske organiziranosti in organizacije staršev mimo šolskih struktur); vključevanje staršev v šolsko delo in vzgojno-izobraževalni proces starši kot klienti ali starši kot partnerji; kako se oblikuje ta odnos; sodelovanje med starši in šolo v urbanih in ruralnih okoljih. Motivacija staršev za sodelovanje

5. Vloga in položaj učencev na šoli
- Socialno-antropološka analiza šolskega položaja učencev: učenec kot subjekt-objekt šolskega vzgojno-izobraževalnega dela; aktivna in pasivna participacija
- Subjektivni pogoji uveljavljanja učenca kot subjekta v šoli