Španski jezik 2

Španski jezik 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:45

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rodriguez Diaz del Real Alejandro, izr. prof. dr. Šifrar Kalan Marjana

Vsebina

- razumevanje pisnih in govornih besedil o vsakdanjih temah, vzetih iz različnih medijev in literature
- razvijanje pravilnega in tekočega ustnega izražanja z ustreznim besediščem in registrom predvsem o vsakdanjih in aktualnih temah (dajanje nasvetov in navodil, povzemanje, izražanje mnenja, pogojnosti, predvidevanj in možnosti, argumentiranje)
- razvijanje pisnega izražanja v povezavi z vsakdanjimi temami in komunikacijskimi situacijami (osebna in pol uradna pisma in elektronska pošta, oglasi, nasveti, sporočila, spisi z namenom izražanja mnenja, možnosti, pogojnosti in argumentiranja)

Pri razvijanju komunikacijske sposobnosti je poudarek na usvajanju in rabi novega besedišča in na sledečih slovničnih poglavjih:
- glagolski naklon: indicativo, subjuntivo (najpogostejše rabe), imperativo
- glagolski časi: tvorba in raba enostavnih in sestavljenih časov
- odvisni govor
- pogojni stavki