Uvod v literarno teorijo

Uvod v literarno teorijo

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Burcar Lilijana

Vsebina

- Seznanjanje s temeljno literarnovedno in kritiško terminologijo ter njena aplikacija na konkretna besedila
- Obravnava različnih možnosti za pojmovanje in definicije književnosti, umetnostnega besedila in literarnega žanra
- Problematika pisanja literarne zgodovine, periodizacije in procesov kanonizacije
- Diskurzno-poetološka in diskurzno-naratološka analiza izbranih pesemskih in proznih besedil