Kabinet

v tujini

Oddelek za slovenistiko

asist. - razisk. Nejc Robida

Nejc Robida, rojen junija 1987, je univerzitetni diplomirani slovenist in literarni komparativist. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral oktobra 2013.

Po diplomiranju je zaključil dodatno pedagoško-andragoško izobraževanje na Univerzi v Mariboru in leta 2015 opravil še strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja. Štiri leta je bil zaposlen na I. gimnaziji v Celju, kjer je poučeval slovenščino. Svoje pedagoško delo nadaljuje kot učitelj slovenščine na tuji univerzi, in sicer je tri leta poučeval na Slavističnem inštitutu Univerze v Kölnu, septembra leta 2020 pa se je kot lektor pridružil kolegom na Filološki fakulteti Univerze v Beogradu.

Poleg dela na lektoratu redno svetuje domačim in tujim jezikovnotehnološkim podjetjem, pomaga jim predvsem pri razvoju sinteze govora ali drugih jezikovnih tehnologij.

2013

ROBIDA, Nejc. Sinteza govora in Govorec 3 : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Robida], sep. 2013. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52861282]

V diplomski nalogi Sinteza govora in Govorec 3 je povzeta zgodovina razvoja sintetizatorja govora, predstavljene so različne vrste sintez, posebej pa je izpostavljen jezikoslovni vidik razvoja sintetizatorja. Podrobneje so opisane izkušnje z delom pri Amebisovem Govorcu 3 in težave, ki so se pojavljale pri transkribiranju in urejanju slovarja izgovarjav, podana je tudi analiza nekaterih posebnih akustičnofonetičnih pojavov v govorni zbirki.

 

2014

ROBIDA, Nejc. Sinteza govora in Govorec 3. V: TIVADAR, Hotimir (ur.). Prihodnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : zbornik predavanj. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2014, str. 117-124, ilustr. http://www.centerslo.net/files/file/ssjlk/50_SSJLK/Robida.pdf. [COBISS.SI-ID 54746466]

Govorec 3 je sintetizator govora podjetja Amebis, d. o. o., in je primer jezikovnih tehnologij, ki so v Sloveniji trenutno v razvoju in izpopolnjevanju. Pri nastanjanju sintetizatorja sem sodeloval dve leti, moje delo je obsegalo urejanje slovarja izgovarjav (trenutno obsega 6.900.000 oblik besed), urejanje transkripcij govorne zbirke in urejanje izgovornih pravil oziroma pravil grafemsko-fonemske pretvorbe. V članku smo se posvetili načinu delovanja Govorca 3 in procesom njegovega razvoja. Predstavili smo govorno zbirko, različne vrste sintez govora, transkripcije in transkribiranje govorne zbirke, grafemsko-fonemsko pretvorbo in slovnično analizo. V članku predstavljena anketa in ugotovitve kažejo na potrebo po novem sintetizatorju govora.

 

2015

ROBIDA, Nejc, TIVADAR, Hotimir. Problemi samodejne meritve samoglasnikov. V: SMOLEJ, Mojca (ur.). Slovnica in slovar - aktualni jezikovni opis, (Obdobja, ISSN 1408-211X, Simpozij, = Symposium, 34). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2015, str. 643-654, ilustr. http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp34/zbornik%202/Robida-Tiv.pdf. [COBISS.SI-ID 59141474]

Meritve samoglasnikov v slovenščini so izvajali že mnogi raziskovalci, a so bile vedno opravljene ročno in na manjšem vzorcu glasov. Ko smo v podjetju Amebis, d. o. o., razvijali sintetizator govora, smo veliko časa posvetili tudi govorni zbirki, ki so jo v podjetju posneli s pomočjo RTV Slovenija in njihovih napovedovalcev (spikerjev). Korpus smo zopet uporabili ter na nekaterih samoglasnikih opravili nove strojne meritve formantov in še nekaterih drugih lastnosti fonemov. Ta članek se osredotoča na samo metodologijo meritev, ki smo jih opravili, in na primerjavo rezultatov z rezultati ročno delanih analiz.

 

 

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu